Tar­vii­ko auto­si uut­ta väriä ?

Tuo auto­si meil­le kat­sas­tus­kor­jauk­seen !

Teem­me kola­ri­vau­rioi­den auto­pel­ti­työt vakuu­tus­yh­tiöi­den kans­sa.

Auto­maa­laa­mo J.J. Leh­to­nen

Auto­maa­laus­ten ja auto­kor­jaus­ten asian­tun­ti­ja

Auto­maa­laa­mo J.J. Leh­to­nen on auto­maa­laus­ten ja auto­kor­jaus­ten asian­tun­ti­ja. Auto­maa­laa­mom­me ja auto­kor­jaa­mom­me on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 1986 läh­tien Kem­pe­lees­sä Oulun kupees­sa. Pal­ve­lem­me asiak­kai­ta Kem­pe­leen ja Oulun talous­a­lu­eel­la. Teem­me auto­maa­laus­töi­tä, auto­jen pel­ti­töi­tä ja kat­sas­tus­kor­jauk­sia. Teem­me yhteis­työ­tä vakuu­tus­yh­tiöi­den kans­sa ja kor­jaam­me vakuu­tus­yh­tiöi­den hyväk­sy­miä kola­ri­vau­rioi­ta. Tuo auto­si meil­le maa­lat­ta­vak­si tai kor­jat­ta­vak­si jo tänään!

Vuo­kra­taan myös kuo­mu­kär­ryä ja autot­rai­le­ria kysy tar­jous­ta! Uute­na myös mat­kai­luau­ton vuo­kraus!

Auto­maa­laus ja auto­kor­jaa­mo

Olem­me eri­kois­tu­neet eri­lai­siin auto­maa­lauk­siin, joi­ta teem­me hen­ki­lö­au­toil­le, paket­ti­au­toil­le ja kuor­ma-autoil­le. Meil­tä saat auton pel­ti­työt ja laa­duk­kaat maa­laus­pal­ve­lut yhdes­sä, jol­loin auto­si näyt­tää jäl­leen uudel­ta. Auto­maa­lauk­sis­sa käy­te­tään kes­tä­viä ja laa­duk­kaik­si todet­tu­ja maa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät kulu­tus­ta sekä ajan ham­mas­ta.

Pal­ve­lum­me

Vuo­si­kym­men­ten koke­muk­sel­la teem­me pie­net ja suu­ret maa­laus­työt laa­duk­kaas­ti sekä huo­lel­li­ses­ti. Teem­me esi­mer­kik­si pie­niä paik­ka­maa­lauk­sia ja koko- ja yli­maa­lauk­sia. Auto­maa­lauk­sis­sa teem­me työn alus­ta lop­puun, poh­ja­maa­lauk­ses­ta pin­ta­maa­lauk­seen.

Auto­pel­ti­työt kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti osaa­mi­sa­lu­ee­seem­me. Kola­ri­va­hin­ko­ja ei tar­vit­se kor­jaut­taa merk­ki­liik­kees­sä vaan ne voi kor­jaut­taa mis­sä tahan­sa vakuu­tus­yh­tiön hyväk­sy­mäs­sä kor­jaa­mos­sa. Me teem­me tii­vis­tä yhteis­työ­tä vakuu­tus­yh­tiöi­den kans­sa.

Tuo auto­si kat­sas­tus­kor­jauk­seen jo ennen kat­sas­tus­ta. Sääs­tät aikaa ja rahaa, kun me sel­vi­täm­me auton viat ja puut­teet jo ennen kat­sas­tus­ta. Auto kor­ja­taan, jot­ta se läpäi­see kat­sas­tuk­sen moit­teet­ta. Kor­jaam­me myös mah­dol­li­sia auto­jen ruos­te­vau­rioi­ta.